<

danh sách

Cài đặt

Stile

Loại danh sách
Số lượng từ
Nội dung của danh sách
Số lượng âm tiết
Cấu trúc âm tiết
Bắt đầu với...
nó Có
Xem trước danh sách
Viết hoặc dán danh sách các từ được phân tách bằng dấu phẩy

Danh sách xem trước

yếu tố
Thời gian (ms)
Liên thời gian (ms)
Khuấy kích thích
Vị trí từ
Chế độ xác minh
Tăng tự động
Tự động tăng
Mặt nạ
Kích thích trước

Tùy chọn xem trước*

Tất cả chữ in hoa
Kích thước từ
Từ nhân vật
Văn bản màu
Màu nền

Xem trước từthí dụ

DANH SÁCH IN TRONG PDF
💾 LƯU LIÊN KẾT
▶ BẮT ĐẦU

Từ nó đã được đọc đúng chưa?

TÓM TẮT