Từ trang này, bạn có thể yêu cầu tư vấn từ chuyên gia TrainingCognitive về trường hợp lâm sàng hoặc các xét nghiệm sẽ được thực hiện để đánh giá. Chúng tôi yêu cầu bạn điền vào biểu mẫu đính kèm bằng cách chọn chuyên gia mà bạn muốn nhờ tư vấn và dự đoán ngắn gọn chủ đề của yêu cầu. Bạn sẽ được liên hệ với chúng tôi về tình trạng sẵn sàng họp hàng giờ qua Skype hoặc Zoom. Chi phí cho một cuộc tư vấn là 50 € / giờ. Số tiền tối thiểu, cho dưới một giờ, là 50 €.

Yêu cầu tư vấn

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!