Như chúng ta đã nói về một kết hợp điều trị trí nhớ làm việc và kỹ năng tính toán, không một vài nhà nghiên cứu đã bày tỏ nghi ngờ về việc khái quát hóa các tác động của việc rèn luyện trí nhớ làm việc[3][5].

Vì lý do này, nghiên cứu đã được thực hiện trong một vài năm, trong đó chúng tôi cố gắng kết hợp việc đào tạo bộ nhớ làm việc với những người tập trung vào siêu nhận thức (để định nghĩa, xem chúng ta Thuật ngữ).

Gần đây thợ mộc[1] và các đồng nghiệp đã điều tra các tác động của một con đường nhằm tăng cường siêu nhận thức với mục đích quan sát ảnh hưởng của nó đối với các nhiệm vụ khác chưa được đào tạo trực tiếp.


Cụ thể, các học giả đã đưa một nhóm người tham gia vào một khóa đào tạo phân biệt đối xử gồm 8 cuộc họp, trong đó họ nhận được phản hồi về các đánh giá siêu nhận thức của họ.

Sự tiến bộ của những người trải qua con đường này lớn hơn so với một nhóm khác chỉ nhận được phản hồi về hiệu suất của họ.

Hơn nữa, các tác động của đào tạo này mở rộng đến các kích thích chưa từng được sử dụng trước đây và cả các nhiệm vụ có tính chất khác nhau, ví dụ như một nhiệm vụ bộ nhớ.

Trong một nghiên cứu khác của Pisacco và cộng tác viên[4], với một mẫu người có ADHD (khoảng 13 tuổi), thay vào đó, chúng tôi chuyển sang đánh giá kết hợp đào tạo bộ nhớ làm việc và siêu nhận thức áp dụng cho viết, so sánh nó với một đào tạo chỉ tập trung vào bộ nhớ làm việc.

Như có thể đã được dự kiến, việc điều trị kết hợp đã mang lại những cải tiến lớn hơn trong một số khía cạnh của sản xuất văn bản. Ngoài ra, luôn luôn điều trị kết hợp, đã cho một giảm rõ rệt hơn trong tăng động.

Các tác giả giải thích hiệu ứng bất ngờ này là kết quả của việc đào tạo viết tập trung vào các khía cạnh siêu nhận thức.

Một nghiên cứu khác được thực hiện bởi Carretti và các đồng nghiệp[2], mặc dù nhiều ngày hơn so với đề cập khác (2014), đã phân tích tác động chung của một đường dẫn để tăng cường trí nhớ làm việc và siêu nhận thức.

Với mục đích này, những người tham gia nghiên cứu (trẻ em từ 9 đến 11 tuổi) được chia thành 3 nhóm: nhóm đầu tiên làm việc với các bài tập trí nhớ làm việc và các chiến lược siêu nhận thức để hiểu văn bản chà sát, thứ hai làm việc với các bài tập bộ nhớ làm việc và các chiến lược siêu nhận thức để hiểu văn bản miệng, nhóm thứ ba (nhóm kiểm soát) chỉ thực hiện các hoạt động đọc im lặng trong một khoảng thời gian tương đương và sau đó trả lời các câu hỏi trên văn bản vừa đọc.

Đúng như dự đoán, hai khóa đào tạo đã cải thiện hiệu suất của trẻ nhiều hơn nhóm đối chứng nhưng có một số khác biệt:
chỉ nhóm chịu đào tạo chung về trí nhớ làm việc và siêu nhận thức trên văn bản chà sát cho thấy tăng kiểm tra trí nhớ làm việc (và cải tiến này có liên quan đến sự hiểu biết của văn bản miệng).

Ngoài ra, cùng một nhóm đã nhận điểm tốt nhất trong bài kiểm tra hiểu văn bản, cả bằng văn bản và bằng miệng.

Cần phải nói thêm rằng những cải tiến vẫn tồn tại ngay cả sau 8 tháng.

Mặc dù cần các nghiên cứu sao chép các dữ liệu này và cho phép tách biệt ảnh hưởng của đào tạo trí nhớ làm việc với đào tạo siêu nhận thức, dữ liệu thảo luận cho thấy các phương pháp điều trị tích hợp dẫn đến kết quả tốt hơn.

Do đó, dường như có thể nói rằng khi gặp khó khăn trong việc điều hành sự chú ý, cũng phù hợp để làm việc trên các khía cạnh "chiến lược", điều đó không giới hạn bản thân trong việc tăng cường các chức năng nhận thức cơ bản cụ thể hơn, như bộ nhớ làm việc.

Tài liệu tham khảo

  1. Carpenter, J., Sherman, MT, Kievit, RA, Seth, AK, Lau, H., & Fleming, SM (2019). Các cải tiến chung theo miền của khả năng siêu nhận thức thông qua đào tạo thích ứng. Tạp chí Tâm lý học thực nghiệm: Chung148(1), 51.
  2. Carretti, B., Caldarola, N., Tencati, C., & Cornoldi, C. (2014). Cải thiện khả năng đọc hiểu trong cài đặt đọc và nghe: Hiệu quả của hai chương trình đào tạo tập trung vào siêu nhận thức và trí nhớ làm việc. Tạp chí tâm lý giáo dục Anh84(2), 194-210.
  3. Melby-Lervåg, M., & Hulme, C. (2013). Luyện trí nhớ khi làm việc có hiệu quả không? Một đánh giá phân tích tổng hợp. Tâm lý học phát triển49(2), 270.
  4. Pisacco, NMT, Sperafico, YLS, Enricone, JRB, Guimarães, LSP, Rohde, LA, & Dorneles, BV (2018). Các can thiệp siêu nhận thức trong sản xuất văn bản và trí nhớ làm việc ở học sinh với ADHDTâm lý học: Reflexão và Crítica31(1), 5.
  5. Sala, G., & Gobet, F. (2017). Rèn luyện trí nhớ làm việc ở trẻ em đang phát triển điển hình: Phân tích tổng hợp các bằng chứng có sẵn. Tâm lý học phát triển53(4), 671.
  6. Sánchez-Pérez, N., Castillo, A., López-López, JA, Pina, V., Puga, JL, Campoy, G.,… & Fuentes, LJ (2018). Đào tạo dựa trên máy tính về toán học và trí nhớ làm việc cải thiện kỹ năng nhận thức và thành tích học tập ở trẻ em tiểu học: Kết quả hành vi. Biên giới trong tâm lý học8, 2327.

Bắt đầu nhập và nhấn Enter để tìm kiếm

lỗi: Nội dung được bảo vệ !!
Mối tương quan giữa DSA và tiềm năng nhận thức cao là gì?So sánh ba phương pháp nghiên cứu khác nhau